ADR 2017 ve RID 2017 Değişiklikleri Duyurusu

ADR 2017 ve RID 2017 Değişiklikleri Duyurusu

Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) ve Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin (RID) çevirilerine gelen görüşler ışığında yapılan inceleme sonucu ilk düzeltmeler yapılmıştır. Düzeltilmiş ADR ve RID 2017 Genel Müdürlüğümüz web sitesinde Mevzuat-Uluslararası Sözleşmeler bölümünde yayınlanmıştır.   Düzeltilenler: Sınıf 7’deki “istisnai ambalaj” yerine “adi paket” … Taşınabilir tank: portatif tank … Münhasır kullanım: münhasır kullanım (yükse özel taşıma) … CTU: Kargo Taşıma Ünitesi … Yükselten: yükseltgen (oksitleyici) … 1.1.3.1 (f) ve 1.1.3.2 (c), 1.1.3.6.2, 1.1.3.6.3’deki tablo, 1.10.3.1.3 ... İçindekiler ve Bölüm 9.7 … Tablo 3.2 A UN No 1202 … Safety: güvenlik, security: emniyet … 2.2.1.1.5, 2.2.3.1.1, 2.2.8.1.5, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1.4 … 4.1.1.21 “özümleme” yerine “özümleme (asimilasyon)” … 4.1.4.1 , 4.1.10.4 MP 17 … 5.1.2.1 (a), Tablo 5.1.5.3.4, 5.2.1.1 , Şekil 5.2.2.2.1.1, 5.3.2.1.4, 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1 6.1.2.7, 6.1.5.1.7 (b), 7.5.2.1 … 8.4, 8.5 S14, S15 … 9.1.1.2 … RID 1.3.1 ve 1.3.2 … 5.4.1.1.20 ve 5.4.1.1.21 … 6.2.2.9.2,  6.2.2.9.4, 6.8.3.5.10, 6.8.3.5.11, 6.8.3.5.12, 6.8.3.5.10, 6.8.3.5.11 ve 6.8.3.5.12...
Read More
ADS Yönetmelik Değişikliği

ADS Yönetmelik Değişikliği

  23 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29927 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ADSM: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini, b) A tipi ADSM: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi/uzman veya birden fazla diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı veya en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu, c) A tipi poliklinik: En az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu, ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, d) Diş hekimi: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre...
Read More
Deprem öncesinde neler yapılmalı?

Deprem öncesinde neler yapılmalı?

Çevrenizi Hazırlayın 1. Hazırlıklara başlamak için öncelikle acil durum kiti ve aile afet planı hazırlamalısınız. 2. Rafları duvara emniyetli şekilde sabitleyin. 3. Ağır ve büyük eşyaları alt raflara yerleştirin. 4. Kavanozları ve şişeleri kilidi/mandalı olan kapalı dolaplarda muhafaza edin. 5. Tablo ve ayna gibi eşyaları yataktan, kanepeden veya insanların oturduğu herhangi bir yerden uzaktaki duvara emniyetli şekilde sabitleyin. 6. Tavandaki ağır objeleri ve aydınlatma araçlarının bağlantılarını sağlamlaştırın. Tesisatınızı hazırlayın 1. Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarını onarın. Bunlar potansiyel yangın kaynaklarıdır. Bu konuda profesyonel yardım alın; elektrik ve gaz tesisatları üzerinde kendi başınıza işlem yapmayın. 2. Su ve gaz kaçaklarını önlemek için, esnek tesisat malzemeleri kullandırın. Esnek malzemeler kırılmalara karşı daha dayanıklıdırlar. 3. Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara ve yere sabitleyin. Gaz dağıtım şirketiniz izin veriyorsa, aşırı sarsıntılarda devreye giren otomatik gaz kesici valf taktırabilirsiniz. Konutunuzu hazırlayın 1. Tavan veya zemindeki derin çatlakları onarın. Yapısal hasar işaretleri varsa uzman desteği alın. 2. Binanızın temele sağlam oturduğundan emin olun. 3. Otkıran, böcekkıran ve yanıcı/parlayıcı malzemeleri kilidi...
Read More
İşyeri iş güvenliği klasöründe tutulması gerekenler

İşyeri iş güvenliği klasöründe tutulması gerekenler

İşyerinde ki klasörde olması gerekenler: İsgkatip görevlendirmesi İşyerinden istenecek evraklar Koordinatör ataması Tedarikçi taşeron uyarı yazısı Personel listesi Saha gözlem raporu Personel özlük dosyaları kontrol formu Çalışma ortamı iş akış şeması Çalışan temsilcisi seçimi Seçim prosedürü Üst Yazı Seçim duyurusu Aday listesi Oy pusulası Seçim sonuç bildirimi Çalışan Temsilcisi Atama yazısı İsg kurulu İsg Kurul Talimatı İsg kurul üyelerinin atama yazıları İsg kurul üyelerinin eğitimi İsgkurul üylerinin eğitim katılım belgesi İsg kurul toplantı duyuruları İsg kurul toplantı tutanağı Yıllık Çalışma Planı Eğitim planı Eğitim talimatı Yıllık eğitim planı Eğitim duyurusu Eğitim katılım formu Eğitim ölçme ve değerlendirme soruları Eğitim değerlendirme sonuçları Eğitim ön metni Eğitim sertifikaları İşe giriş ve oryantasyon eğitimleri Tespit Öneri Defteri Teslim Tutanağı Tespit öneri defteri nüshaları Risk Değerlendirmesi Risk değerlendirmesi ekibinin belirlenmesi Risk değerlendirmesi ekibinin eğitimi Risk değerlendirmesi ekibinin eğitim katılım formu Risk değerlendirme raporu – kapak Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi Acil Durum Planı Acil durum ekiplerinin belirlenmesi Acil durum ekiplerinin eğitimi Acil durum ekiplerinin eğitimi katılım formu Acil Durum Kaçış Planı Acil durum planı Acil durum...
Read More
OSGB Arşivinde tutulması gereken belgeler

OSGB Arşivinde tutulması gereken belgeler

OSGB Arşivinin olmazsa olmazları: OSGB ve İŞYERİ arasında yapılan sözleşmeler Osgb ve işyeri arasında yapılan isg-katip sözleşmeleri Kesilen faturaların fotokopisi Yıllık çalışma planı Yıllık eğitimi planı Yıllık değerlendirme raporu Tespit öneri defter nüshaları İşe giriş ve periyodik muayene formu (İşyerinde gizlilik ilkesine uygun olmadığı takdirde) İş kazası ve meslek hastalıkları kayıt bildirimi Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar (Eğitim katılım formu ve ön metni) Çalışma tutanakları (Eğer sorun olursa işinize yarayacaktır.) ...
Read More
OSGB nedir? ne işe yarar?

OSGB nedir? ne işe yarar?

OSGB Ne Demek? OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. OSGB Nedir? Ne İş Yapar? OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır. Ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak. Hangi şirketlerin yükümlülüğü ne zaman başlayacak öğrenmek için: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yenilikler Ne Zaman Hayatımıza Girecek? Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken...
Read More
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. *Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim;...
Read More
İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. ...
Read More
12